Clean uw mail
Nieuws
27/02/2009
300 000 mails per maand : 300 000 mails per maand: installatie in een Brusselse onderneming, met als resultaat meer dan 300 000 gefilterde e-mails per maand. "Onze mailserver wordt minder belast en onze mailboxen zijn heel wat minder zwaar ..."

Alle Nieuws...

ALGEMENE BESTEL-, VERKOOP-, LEVERINGS-, BETALINGS- EN GARANTIEVOORWAARDEN

1 Betaling en levering
1.1 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, behoudt het bedrijf Zeus Computer bvba zich de eigendom van de goederen voor tot de integrale betaling ervan.
1.2 De facturen zijn betaalbaar op de opgegeven vervaldag en op het adres van de zetel van het bedrijf vermeld op de facturen. In geval van niet-betaling van het integrale bedrag van de factuur op de vervaldag, is automatisch zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1,5 % per maand. Daarenboven wordt een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15 % van het bedrag van de factuur, met een minimum van € 50, gevorderd door een door Zeus Computer bvba aangesteld incassobureau.
1.3 Elke levering is onderworpen aan de uitdrukkelijke aanvaarding van de onderhavige verkoopvoorwaarden en aan een schriftelijke bevestiging van de bestelling.
1.4 Behoudens uitdrukkelijke overeenkomst, kan vertraging in de leveringstermijnen geen aanleiding geven tot een vergoeding of annulering van de bestelling, meer bepaald in de volgende gevallen:
- de betalingsvoorwaarden worden niet nageleefd;
- overmacht of gebeurtenis die de levering van de goederen vertraagt of verhindert.
1.5 Aan de klant zullen alle mogelijkheden geboden worden om de goederen in ontvangst te nemen op het ogenblik van de levering. Hij dient er op dat ogenblik, na controle, de volledige verantwoordelijkheid over op te nemen.
1.6 Geen enkele terugzending van goederen kan worden uitgevoerd zonder onze schriftelijke toestemming, die geen enkele erkenning inhoudt.
1.7 De privéklanten moeten hun factuur contant betalen of op de op de factuur vermelde vervaldatum.
1.8 De btw-plichtige klanten moeten hun eerste factuur contant betalen en vervolgens op de op de factuur vermelde vervaldatum, ze mogen zich geen bijkomende betalingstermijn toekennen zonder voorafgaand akkoord met de directie van Zeus Computer bvba.
1.9 De btw-plichtige klanten mogen zich geen disconto toekennen behoudens andersluidende vermeldingen van Zeus Computer bvba op de bestelbevestiging.
1.10 Elke herinnering zal administratieve kosten ten bedrage van 5,00 euro met zich meebrengen; na 2 herinneringen zijn de ingebrekestellingskosten van 10,00 euro eveneens voor rekening van de klant.

2 Algemene garantie
2.1 De klanten die onderdelen aankopen onder de voorwaarden 'cash and carry' moeten beschikken over de vereiste technische deskundigheid voor de keuze van het materiaal, de montage en de compatibiliteit ervan, alsook voor het opsporen van pannes en/of incompatibiliteiten. Het materiaal is technisch hoogstaand, sommige onderdelen zijn heel fragiel en kunnen onherroepelijk worden beschadigd als gevolg van een installatie- of manipulatiefout.
2.2 Onverminderd de wettelijke garantie voorzien in de artikelen 1649 bis tot 1649 septies van het Burgerlijk Wetboek biedt Zeus Computer bvba één jaar onderdelen- en arbeidsgarantie op de verkochte goederen. Deze garantie staat volledig los van de door de fabrikant verleende garantie die de termijn van een jaar kan overschrijden, behoudens andersluidende vermeldingen in de bijzondere voorwaarden en onder voorbehoud van punt 2.3 - te rekenen vanaf de levering mits naleving van de in punt 2.5. vermelde voorwaarden. In het kader van deze handelsgarantie zal Zeus Computer bvba de keuze hebben om hetzij het materiaal te herstellen of het te vervangen door een equivalent of identiek product, hetzij het materiaal terug te betalen aan de prijs van de dag waarop de controle plaatsvindt.
2.3 Na de termijn van één jaar worden de kosten voor het transport, de reparaties en de administratie van de defecte goederen gefactureerd aan de klant. Voor het materiaal dat van een fabrieksgarantie geniet dat deze termijn overschrijdt, worden enkel de kosten voor het transport en de administratie van de defecte goederen gefactureerd.
Behoudens andersluidende vermelding op de factuur, wordt de garantie uitgevoerd in onze lokalen; elke verplaatsing, elke gevraagde prestatie (loskoppelen, aankoppelen van de uitrusting) wordt gefactureerd aan het tarief van het moment.
2.4 In overeenstemming met artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de koper bedoeld in artikel 1649 bis van het Burgerlijk Wetboek (d.w.z. een 'privéconsument' in de zin van deze bepaling) recht op een wettelijke garantie voor eender welk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering zichtbaar wordt. Onder voorbehoud van het vermoeden bedoeld in artikel 1649 quater § 4 van het Burgerlijk Wetboek ('het gebrek aan overeenstemming dat binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering zichtbaar wordt, wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering') dient de koper, na het verstrijken van die termijn van zes maanden tot en met de laatste dag van het tweede jaar, het bestaan van een gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering te bewijzen.
2.5 Ingeval de wettelijke garantie bedoeld in punt 2.4. van toepassing zou kunnen zijn, zal de koper er echter toe gehouden zijn om de verkoper per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming, en dit binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Ingeval de koper deze aanklachttermijn niet zou respecteren, zal hij de garantie niet langer kunnen inroepen. Om de wettelijke garantie in te roepen, moet de koper punt 2.6. naleven. Als de voorwaarden voor de wettelijke garantie zijn vervuld en het gebrek is bewezen, is artikel 1649 quinquies van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.6 De originele aankoopfactuur moet worden voorgelegd bij ieder verzoek tot tussenkomst in garantie, en dit om te kunnen nagaan of Zeus Computer bvba effectief de eindverkoper van het product is. De garantie is niet van toepassing als de serienummers en/of de garantieverzegelingen zijn verplaatst, beschadigd of verwijderd. Het is ten zeerste aanbevolen het materiaal in zijn volledige oorspronkelijke verpakking aan te bieden met al het toebehoren (diskettes, cd-roms met de besturings-en softwareprogramma's, kabels, documentatie. enz.).
De voorlegging van de originele verpakking is verplicht om de garantie te kunnen aanvragen als de identificatiereferenties van het product op de verpakking staan. Als het materiaal niet in de originele verpakking wordt teruggegeven en de garantie niet verschuldigd is, zal een bedrag van 50 euro worden gefactureerd voor de verpakkingskosten. De klant is verplicht om vooraf de gegevens op te slaan. Zeus Computer bvba zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de bescherming van de gegevens op het materiaal dat aan Zeus Computer bvba zou worden toevertrouwd. De tests met het oog op het al dan niet van toepassing zijn van de garantie, of alle andere technische verrichtingen, zouden die kunnen beschadigen. Het materiaal zal vooraf worden getest door de technische dienst van Zeus Computer bvba. Als het materiaal niet defect is, zal een testbedrag berekend op basis van een tarief van € 60 per uur exclusief btw aan de klant worden gefactureerd, met een minimum van € 15 exclusief btw. Zeus Computer bvba behoudt zich het recht voor om het materiaal aan zijn leverancier te bezorgen; in sommige gevallen is deze laatste immers de enige die technisch in staat is om de aard en de oorzaken van de panne na te gaan. De koper zal de leverancier de noodzakelijke tijd moeten gunnen voor dit onderzoek.
2.7 In ieder geval zal het defect dus niet mogen voortvloeien uit normale slijtage, een opzettelijke handeling of fout die door de koper of een derde partij is begaan, een slechte montage, plaatsing of onderhoud, de toevoeging van toebehoren dat niet in overeenstemming is met de technische specificaties van de leverancier, het gebruik van het apparaat onder abnormale omstandigheden, een demontage of een reparatie uitgevoerd door een niet door de verkoper erkende persoon, of de weigering om in te gaan op de uitnodigingen voor specifieke technische controles (terugroepingen). Een garantieverzoek zal worden geweigerd als blijkt dat het gaat om een probleem dat niet inherent is aan het materiaal dat door de garantie is gedekt. Worden uitgesloten van de garanties: de componenten of andere onderdelen die een fysieke beschadiging hebben ondergaan (bijvoorbeeld, zonder volledig te zijn: gekraste moederkaart, doorgebrande componenten, …), alsook alle gevolgen van een ventilatie- of afkoelingsdefect.
2.8 Rekening houdend met de fabricagemethodes voor de TFT-schermen zijn defecte pixels slechts fabricagefouten als ze afwijken van de specificaties en de toegelaten afwijkingen vermeld door de fabrikant.
2.9 De koper wordt eraan herinnerd dat een computer regelmatig moet worden onderhouden (stofvrij maken, ...). Zeus Computer bvba zal dus niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een gebrek aan onderhoud.
2.10 Zeus Computer bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit om het even welk feit waarover hij geen controle heeft en dat bijgevolg een geval van overmacht of een onvoorzien geval vormt. Behoudens een zware fout kan Zeus Computer bvba niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen, onder welke vorm dan ook, bugs, of zelfs om het even welke toepassingsprogramma's, noch voor schade die wordt geleden als gevolg van een panne, onderbreking of vergissing, evolutie, herstelling, controle, onderhoud, technische probleem, onderbreking van het telefoonnet of van ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of een fout van een derde of van de klant, in de veronderstelling dat die gebeurtenissen geen geval van overmacht zouden vormen.
2.11 Zeus Computer bvba is niet aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade zoals, meer bepaald, verlies van omzet, gegevens, lonen, inkomsten en/of winstderving, alsook schade die de koper kon vermijden of beperken door een redelijke handeling zoals de bewaring van gegevens.

3 Software en hardware
3.1 Elk softwareproduct dat wordt geleverd door Zeus Computer bvba blijft de exclusieve eigendom van de houder van de vermogensrechten die met de voornoemde softwareproducten verbonden zijn. Aan de klant wordt enkel een niet-exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht verleend.
3.2 Alle programma's, algoritmes, websites, grafische elementen, elektronische kaarten of scripts die door het bedrijf Zeus Computer bvba worden ontwikkeld, blijven de intellectuele eigendom van het bedrijf; ze mogen dus niet worden overgedragen of verkocht zonder voorafgaande toestemming van het bedrijf.
3.3 Een storing te wijten aan het gebruik van een softwareprogramma onder licentie kan niet worden toegeschreven aan het bedrijf Zeus Computer bvba.
3.4 Een fout veroorzaakt door een softwareprogramma of hardware ontwikkeld door Zeus Computer bvba kan in geen geval ten laste van het bedrijf worden gebracht. De koper dient de goede werking van de software of hardware na te gaan.

4 Website, hosting en referencing.
4.1 Voor.BE-domeinen wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van het contract DNS.BE.
4.2 De klant is verantwoordelijk voor de inhoud die wordt gehost door Zeus Computer bvba. Het bedrijf kan in geen geval namens zijn klant worden vervolgd.
4.3 Wat sitereferencing betreft, kan het bedrijf wegens het groeiende aantal websites dat bij de verschillende zoekmachines wordt ingediend geen termijn waarborgen voor de verwerking van de daarin gecodeerde aanvragen. Bij indiening beslissen de verantwoordelijken van de zoekmachines bovendien als enigen of ze de aanvragen goedkeuren of niet. Zeus Computer bvba is dus niet aansprakelijk voor aanvragen die niet in aanmerking worden genomen.

5 Onderhoudscontract voor hardware of software, huurcontract internet: hosting, domeinnaam, e-mail, webadministratie
5.1 Elk contract wordt gesloten voor een jaar. Verlenging gebeurt automatisch en kan enkel worden geannuleerd per aangetekende brief drie maanden vóór de vervaldatum.
5.2 Alle onderhoudscontracten worden op de verjaardag aangepast aan de index van de kosten van levensonderhoud.

6 Bestelling
6.1 Bestelling voor het maken van een website: voor een geldige bestelling moet de bestelbon getekend zijn. Er wordt een voorschot van 30% gevraagd, de ontvangst daarvan en de levering van de verschillende in de site te integreren elementen, valideert het begin van de uitvoering. Na de op de bestelbon vermelde termijn voor de uitvoering van het project kan de klant het werk controleren en heeft hij gedurende een week de mogelijkheid om ons zijn laatste wijzigingen voor de bestelbon te leveren. Elke andere wijziging na deze week wordt als een update beschouwd en geeft aanleiding tot extra kosten.
6.2 Bestelling voor het maken van softwareprogramma op maat: voor een geldige bestelling moet de bestelbon getekend zijn. Er wordt een voorschot van 30 % gevraagd, de ontvangst daarvan valideert het begin van de uitvoering. Elke wijziging buiten de bestelbon wordt als een toevoeging beschouwd en er wordt een offerte voor opgemaakt.
6.3 Elke getekende bestelbon valideert de bestelling. Op deze manier aanvaardt de klant dus onze algemene voorwaarden.
6.4 Elke annulering van een bestelling gevalideerd door een getekende bestelbon geeft aanleiding tot een schadevergoedingsfactuur ten gunste van Zeus Computer bvba (behoud van het voorschot, opzeggingskosten bij onze leveranciers, terugzendingskosten, …) met een minimum van 15 % van het bedrag excl. btw.

7 Probleemoplossing per telefoon of door overname via internet.
7.1 Elke probleemoplossing buiten contract en buiten garantie per telefoon of door overname via internet wordt gefactureerd aan het geldende tarief met een minimum van 15 minuten.

8 Varia
8.1 Het feit dat de koper onze algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, stelt hem geenszins vrij van de toepassing ervan.
8.2 Indien de factuur op verzoek van de koper op naam van een derde wordt opgemaakt, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verbintenissen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden.
8.3 Elke hardware, computer, laptop of server die gedurende een jaar na de betekening van het einde van de reparatie of van de offerte in onze lokalen wordt gelaten, behoort automatisch toe aan Zeus Computer bvba.

9 Rechtspraak
9.1 Elk geschil dat voortvloeit uit de contracten en facturen valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Bergen en is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht in het Frans.